0
शब्द: 國際
पिनयिन: guó jì
Antonyms:

國內

(guó nèi)


國外

(guó wài)