စာလုံး: 國際
ပင်းယင်း: guó jì
Antonyms:

國內

(guó nèi)


國外

(guó wài)