Vārds: 漫山遍野
Piņjiņs: màn shān biàn yě
Antonyms:

寥寥无几

(liáo liáo wú jī)


凤毛麟角

(fèng máo lín jiǎo)