Paraula: 漫山遍野
Pinyin: màn shān biàn yě
Antonyms:

寥寥无几

(liáo liáo wú jī)


凤毛麟角

(fèng máo lín jiǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.