Beseda: 面目一新
Pinyin: miàn mù yī xīn
Antonyms:

依然如故

(yī rán rú gù)


舊態依然

(jiù tài yī rán)


變化多端

(biàn huà duō duān)


面目全非

(miàn mù quán fēi)


煥然一新

(huàn rán yī xīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.