Beseda: 縮手縮腳
Pinyin: suō shǒu suō jiǎo
Antonyms:

大手大腳

(dà shǒu dà jiǎo)


隨心所欲

(suí xīn suǒ yù)


束手無策

(shù shǒu wú cè)


大刀闊斧

(dà dāo kuò fǔ)


細針密縷

(xì zhēn mì lǚ)


放開手腳

(fàng kāi shǒu jiǎo)


小手小腳

(xiǎo shǒu xiǎo jiǎo)


不拘小節

(bù jū xiǎo jié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.