Beseda: 氣象萬千
Pinyin: qì xiàng wàn qiān
Antonyms:

每況愈下

(měi kuàng yù xià)


百孔千瘡

(bǎi kǒng qiān chuāng)


單調平凡

(dān diào píng fán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.