Beseda: 打敗
Pinyin: dǎ bài
Antonyms:

戰敗

(zhàn bài)