Beseda: 慈善
Pinyin: cí shàn
Antonyms:

兇惡

(xiōng è)