Beseda: 半推半就
Pinyin: bàn tuī bàn jiù
Antonyms:

投懷送抱

(tóu huái sòng bào)


直捷爽快

(zhí jié shuǎng kuài)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.