Beseda: 陪伴
Pinyin: péi bàn
Antonyms:

单独

(dān dú)


独自

(dú zì)