Beseda: 穷兵黩武
Pinyin: qióng bīng dú wǔ
Antonyms:

偃武修文

(yǎn wǔ xiū wén)


斫伐过度

(zhuó fá guò dù)


休养生息

(xiū yǎng shēng xī)


和平共处

(hé píng gòng chǔ)


解甲归田

(jiě jiǎ guī tián)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.