Beseda: 成全
Pinyin: chéng quán
Antonyms:

刁难

(diāo nán)


破坏

(pò huài)


阻挠

(zǔ náo)