Beseda: 屡见不鲜
Pinyin: lǚ jiàn bù xiān
Antonyms:

登峰造极

(dēng fēng zào jí)


百年不遇

(bǎi nián bù yù)


盖世无双

(gài shì wú shuāng)


千载难逢

(qiān zài nán féng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.