Beseda: 变革
Pinyin: biàn gé
Antonyms:

保守

(bǎo shǒu)


沿习

(yán xí)