Beseda: 动用
Pinyin: dòng yòng
Antonyms:

储存

(chǔ cún)