Beseda: 力不能支
Pinyin: lì bù néng zhī
Antonyms:

力所能及

(lì suǒ néng jí)


力挽狂澜

(lì wǎn kuáng lán)