0
Beseda: 刁悍
Pinyin: diāo hàn
Antonyms:

仁慈

(rén cí)