Beseda: 上限
Pinyin: shàng xiàn
Antonyms:

下限

(xià xiàn)