Beseda: 一目了然
Pinyin: yī mù liǎo rán
Antonyms:

管中窥豹

(guǎn zhōng kuī bào)


若隐若现

(ruò yǐn ruò xiàn)


雾里看花

(wù lǐ kàn huā)


若明若暗

(ruò míng ruò àn)


不可捉摸

(bù kě zhuō mō)


高深莫测

(gāo shēn mò cè)


千头万绪

(qiān tóu wàn xù)


错综复杂

(cuò zōng fù zá)


迷离恍惚

(mí lí huǎng hū)