Mot: 豪爽
Pinyin: háo shuǎng
Antonyms:

小气

(xiǎo qì)