Sana: 迷途知返
Pinyin: mí tú zhī fǎn
Antonyms:

浪子回頭

(làng zǐ huí tóu)


發人深省

(fā rén shēn shěng)


一意孤行

(yī yì gū xíng)


執迷不悟

(zhí mí bù wù)


流連忘返

(liú lián wàng fǎn)


回頭是岸

(huí tóu shì àn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.