Sana: 變革
Pinyin: biàn gé
Antonyms:

保守

(bǎo shǒu)


沿習

(yán xí)