Sana: 泣不成聲
Pinyin: qì bù chéng shēng
Antonyms:

笑容可掬

(xiào róng kě jū)


笑容滿面

(xiào róng mǎn miàn)


喜出望外

(xǐ chū wàng wài)


歡天喜地

(huān tiān xǐ dì)


興高采烈

(xīng gāo cǎi liè)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.