Sana: 降低
Pinyin: jiàng dī
Antonyms:

调高

(diào gāo)


减少

(jiǎn shǎo)


提升

(tí shēng)


增长

(zēng cháng)


升高

(shēng gāo)


提高

(tí gāo)


缩短

(suō duǎn)


贬低

(biǎn dī)


抬高

(tái gāo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.