Sana: 阒其无人
Pinyin: qù qí wú rén
Antonyms:

往来如织

(wǎng lái rú zhī)


万头攒动

(wàn tóu zǎn dòng)


万头涌动

(wàn tóu yǒng dòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.