Sana: 锦上添花
Pinyin: jǐn shàng tiān huā
Antonyms:

雪上加霜

(xuě shàng jiā shuāng)


雪中送炭

(xuě zhōng sòng tàn)


落井下石

(luò jǐng xià shí)


趁火打劫

(chèn huǒ dǎ jié)


佛头着粪

(fó tóu zhuó fèn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.