Sana: 调皮
Pinyin: diào pí
Antonyms:

听话

(tīng huà)


老实

(lǎo shí)