Sana: 苟且
Pinyin: gǒu qiě
Antonyms:

严肃

(yán sù)


严格

(yán gé)


认真

(rèn zhēn)