Sana: 天真烂漫
Pinyin: tiān zhēn làn màn
Antonyms:

顺其自然

(shùn qí zì rán)


呆头呆脑

(dāi tóu dāi nǎo)


活泼天真

(huó pō tiān zhēn)


矫揉造作

(jiǎo róu zào zuò)


老成持重

(lǎo chéng chí zhòng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.