Sana: 喜新厌旧
Pinyin: xǐ xīn yàn jiù
Antonyms:

忠贞不二

(zhōng zhēn bù èr)


地久天长

(dì jiǔ tiān cháng)


惜玉怜香

(xī yù lián xiāng)


忠贞不渝

(zhōng zhēn bù yú)


坚定不移

(jiān dìng bù yí)


怜香惜玉

(lián xiāng xī yù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.