Sana: 下来
Pinyin: xià lái
Antonyms:

上来

(shàng lái)


下去

(xià qù)


上去

(shàng qù)