Sana: 一气呵成
Pinyin: yī qì hē chéng
Antonyms:

零敲碎打

(líng qiāo suì dǎ)


东拉西扯

(dōng lā xī chě)


老牛破车

(lǎo niú pò chē)


断断续续

(duàn duàn xù xù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.