Palabra: 白米
Pinyin: bái mǐ
Antonyms:

糙米

(cāo mǐ)