0
စာလုံး: 白米
ပင်းယင်း: bái mǐ
Antonyms:

糙米

(cāo mǐ)