Wort: 標謗
Pinyin: biāo bàng
Antonyms:

毀謗

(huǐ bàng)


讚美

(zàn měi)


稱讚

(chēng zàn)


讚揚

(zàn yáng)