Salita: 重量
Pinyin: zhòng liáng
Antonyms:

轻量

(qīng liáng)