מילה: 重量
פין-יין: zhòng liáng
Antonyms:

轻量

(qīng liáng)