शब्द: 重量
पिनयिन: zhòng liáng
Antonyms:

轻量

(qīng liáng)