სიტყვა: 重量
პინიინი: zhòng liáng
Antonyms:

轻量

(qīng liáng)