Cuvânt: 領導
Pinyin: lǐng dǎo
Antonyms:

群眾

(qún zhòng)