စာလုံး: 領導
ပင်းယင်း: lǐng dǎo
Antonyms:

群眾

(qún zhòng)