Palavra: 詳細
Pinyin: xiáng xì
Antonyms:

簡單

(jiǎn dān)


概略

(gài lüè)


簡略

(jiǎn lüè)


粗略

(cū lüè)


大概

(dà gài)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.