Paraula: 詳細
Pinyin: xiáng xì
Antonyms:

簡單

(jiǎn dān)


概略

(gài lüè)


簡略

(jiǎn lüè)


粗略

(cū lüè)


大概

(dà gài)