Palavra: 蠢材
Pinyin: chǔn cái
Antonyms:

捷才

(jié cái)


天才

(tiān cái)