စာလုံး: 蠢材
ပင်းယင်း: chǔn cái
Antonyms:

捷才

(jié cái)


天才

(tiān cái)