Palavra: 祸在燃眉
Pinyin: huò zài rán méi
Antonyms:

安然无恙

(ān rán wú yàng)