စာလုံး: 祸在燃眉
ပင်းယင်း: huò zài rán méi
Antonyms:

安然无恙

(ān rán wú yàng)