စာလုံး: 蓝缕
ပင်းယင်း: lán lǚ
Antonyms:

鲜华

(xiān huá)