Fjalë: 蓝缕
Pinyin: lán lǚ
Antonyms:

鲜华

(xiān huá)